Young Professional Program

Binnen het programma Finance and the Common Good worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd die specifiek zijn bedoeld voor jonge professionals die werken in- of met interesse voor de financiële sector. Bankiers, ambtenaren, onderzoekers, journalisten, toezichthouders, financieel specialisten etc. Deelname aan de bijeenkomsten is op uitnodiging. Wil je in de toekomst meedoen? Neem dan contact met ons op.

Inhoudelijk houden we ons in de komende serie bijeenkomsten bezig met drie hoofdthema’s, die we in de huidige omstandigheden bijzonder relevant achten. In sommige bijeenkomsten staat één van de deelthema’s duidelijk op de agenda, in andere gevallen overlappen zij elkaar.
1) De post-corona economie
Corona zet een hoop maatschappelijke vooronderstellingen op scherp. Niet voor niets wordt er in hoog tempo geschreven en gepubliceerd, door wetenschappers, journalisten en andere public intellectuals. Sommigen halen slechts oude stokpaardjes van stal. Anderen schrijven juist vernieuwende en hoopvolle pamfletten. Hoe dan ook is door Corona duidelijk geworden: in korte tijd kan er veel veranderen. De definitieve gevolgen van Corona voor economie en de financiële sector moeten nog gaan blijken. Het zal pijn gaan doen. Maar tegelijkertijd opent zich een window of opportunity voor herbezinning en hervorming. Wat kan en moet er gaan veranderen zodat we een sociaal en ecologisch duurzame economie kunnen inrichten? En hoe veranderen we zo dat we daarmee ook de samenleving versterken?

2) Europa
Sinds een korte tijd staat dat Europa er in geopolitiek opzicht alleen voor; voormalig bondgenoten (VK, Rusland, Turkije) zijn het continent niet meer a priori gunstig gezind. Bovendien weet Europa zich ingeklemd tussen de (ideologische) uitersten van de Verenigde Staten enerzijds en China anderzijds. Europa kent van oudsher de belofte van het “kapitalisme met een menselijk gezicht”. Het midden tussen uitersten. In de nasleep van genoemde geopolitieke spanningen én de Corona-crisis wordt het weer de vraag: hoe kunnen we de eigen Europese economische traditie begrijpen en (opnieuw) vormgeven?

3) De nieuwe generatie
Jonge professionals in- en om de financiële sector zijn grotendeels van de post-crisisgeneratie (2008). Velen van hen hebben daarom in het afgelopen (ruime) decennium al gemerkt dat de sector voor grote uitdagingen staat. En die uitdagingen worden niet kleiner. Omdat deze generatie jonge professionals nog een lange carrière te gaan heeft, is zij er bij uitstek bij gebaat om te spreken over een duurzame en robuuste economie en financiële sector. Maar ook andere thema’s lijken van belang voor de nieuwe generatie professionals: persoonlijke groei, gelijkheid, verantwoordelijkheid, goed leiderschap en de balans werk-privé. In het bespreken van economie en finance zoeken we bij uitstek naar het perspectief dat voor/op jonge professionals van toepassing is. Hoe kunnen we leiders van morgen helpen?

Wil je je aanmelden voor (een van) de aankomende bijeenkomsten? Neem dan contact op met Kees Buitendijk (e-mail)

Eerstvolgende bijeenkomst

Young Professionals bijeenkomst
Datum: 16 juni 2021, 17:00-18:15
Spreker: Tom van der Lubbe
Moderator: Willianne van Ginkel (Socires)

Thema: Thema: Rijnlands denken en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven

Aan het einde van de zomer van 2019 presenteerde de Amerikaanse Business Round Table “a new statement on the purpose of the corporation”. 181 CEO’s van de grootste Amerikaanse bedrijven committeerden zich met ondertekening van het statement aan het stakeholder capitalism. De bedrijven namen daarmee afscheid van de bekende Friedman-doctrine: “the only purpose of business is profit” en dus van de eenzijdige focus op aandeelhouderswaarde. De grote bedrijven zouden voortaan ook het brede welzijn van werknemers, toeleveranciers en gemeenschappen nastreven. Amper een maand later, in september 2019, kondigde de Financial Times haar nieuwe journalistieke leidraad aan: Capitalism. It’s time for a reset. Het huidige kapitalisme werkt niet voor iedereen, constateerde de krant: een kleine groep vermogenden roomt de winsten af, terwijl de rest steeds meer moeite moet doen om het hoofd boven water te houden. En het is met name de financiële sector die deze neerwaartse spiraal verder aanjaagt. Namens de hoofdredactie van de Financial Times schrijft Martin Wolf een verklaring: “What we increasingly seem to have (…) is an unstable rentier capitalism, weakened competition, feeble productivity growth, high inequality and, not coincidentally, an increasingly degraded democracy”. Deze boodschap kwam ook aan in Davos in januari 2020. Het jaarthema van het World Economic Forum werd: “Stakeholders for a cohesive and sustainable world”.

Stakeholder capitalism – vaak ook European Capitalism of Rhineland Capitalism – lijkt met een opmars bezig, in de Verenigde Staten nota bene. En zoals wel vaker geldt: als het in de VS populair is, komt het ook snel naar Nederland. In februari 2021 kondigde werkgeversorganisatie VNO-NCW haar nieuwe middellangetermijnvisie aan: Ondernemen voor brede welvaart, naar nieuw Rijnlands samenspel. En ook in de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen vielen de woorden ‘Rijnland’ en ‘een ander kapitalisme’ regelmatig.

In de VS heeft de eerste lakmoesproef zich al voorgedaan. Amper twee maanden na afloop van het WEF over stakeholder capitalism brak Corona uit. Na de eerste maatregelen en lockdowns gingen veel grote bedrijven, waaronder deelnemers aan de Business Round Table, snel over tot massaontslagen. Tegelijkertijd keerden ze hoge winsten uit aan hun aandeelhouders. Het bracht de Financial Times ertoe om op 3 april 2020 te concluderen: “[The] virus lays bare the frailty of the social contract. Radical reforms are required to forge a society that will work for all”. En ook de New York Times constateert op 13 april 2020 dat de belofte van een stakeholder capitalism wel heel dun is gebleken.

Tom van der Lubbe is medeoprichter van Viisi – een kleine maar succesvolle speler in de Nederlandse hypotheekmarkt. Hij schreef al langer over het thema ‘de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven’ maar sinds Corona is hij vrijwel maandelijks als commentator te vinden in de Nederlandse media (kranten, podcasts, tijdschriften). Met hem gaan we in gesprek over de wending van het Nederlandse en Europese bedrijfsleven (en de politiek) naar stakeholder capitalism en het Rijnlands denken. Wat kunnen we daarvan verwachten? Is het window dressing of verandert er langzaam iets? En als er dan iets verandert: gaat het snel genoeg?

Programma
17:00 Welkom door moderator Willianne van Ginkel (Socires)
17:05 Inleiding door Tom van der Lubbe (Viisi)
17:30 Vragen en discussie – ingeleid door de moderator
18:10 Afsluiting


Leeslijst
‘Het siert bedrijven als ze ook in slechte tijden hun mensen binnenboord houden’
Aandeelhouderskapitalisme (1970-2020): rust in vrede
Corona versnelt omslag naar stakeholderkapitalisme